ที่อยู่

สำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด(มหาชน)
อาคารมหานครยิบซั่ม 539/2 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-700-9400
อีเมล csc.tgp@saint-gobain.com

สมัครติดตามข่าวสาร

ISSUU

5 ข้อพิสูจน์ ยิปรอค ตราบ้าน กับการก่อสร้างที่ยั่งยืน

เราสร้างความก้าวหน้าอะไรกับการก่อสร้างที่ยั่งยืน?

เราสร้างความก้าวหน้าอะไรกับการก่อสร้างที่ยั่งยืน?

Together for World Green Building Week.

เราสร้างความก้าวหน้าอะไรกับการก่อสร้างที่ยั่งยืน ?

 

การก่อสร้างอาคารมีผลกระทบอย่างมากต่อสิ่งแวดล้อม สัดส่วนที่สำคัญของก๊าซคาร์บอนที่ได้จากกระบวนการผลิต และการขนส่งของวัสดุก่อสร้างซึ่งกระทบต่อชีวิตของเรา รวมไปถึงค่าคาร์บอนที่ฝังมา(embodied carbon) กับวัสดุก่อสร้างอีกด้วย

 

 

5 ข้อพิสูจน์ ของ ยิปรอค ตราบ้าน กับการก่อสร้างที่ยั่งยืน

ยิปรอค ตราบ้าน และแซง-โกแบ็ง ประเทศไทย เรามีความมุ่งมั่นที่จะสร้างสภาพแวดล้อม เพื่อสิ่งแวดล้อมสีเขียว เพื่อผู้คนให้มีสุขภาพดี และสามารถรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ : -

1. ยิปรอค ตราบ้าน และแซง-โกแบ็ง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม : แผ่นยิปซัม ยิปรอค ตราบ้าน ได้รับการจัดอันดับ 'ผู้นำ' (4 ticks) โดยได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์อาคารจาก Singapore Green Building Product (SGBP)

2. ยิปรอค ตราบ้าน และแซง-โกแบ็ง กับ EPD : 5 ผลิตภัณฑ์ ยิปรอค ตราบ้าน ได้รับการรับรองผ่านมาตรฐาน Environmental Product Declaration (EPD) เป็นเอกสารที่ได้มาตรฐานตามการประเมินวงชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment LCA) เพิ่มความสอดคล้องกับตามมาตรฐานอาคารเขียวของ LEED และ TREES

 

3. ยิปรอค ตราบ้าน และแซง-โกแบ็ง มุ่งมั่นสู่เศรษฐกิจแบบหมุนเวียน (Circular Economy) : เรามุ่งมั่นที่จะเพิ่มการรีไซเคิลในการเพิ่มบางส่วนประกอบในยิปซัมของเรา ซึ่งเราสามารถผลิตยิปซัมที่กลับไปรีไซเคิลสูงสุดได้ 20% และกระดาษรีไซเคิล 100% นอกจากนี้เรายังผลิตแผ่นยิปซั่มของเราโดยใช้น้ำรีไซเคิลผ่านโรงงานบำบัดน้ำเสียในบ้าน

 

4. ยิปรอค ตราบ้าน และแซง-โกแบ็ง เราปรับปรุงกระบวนการผลิตในโรงงานของเราอย่างต่อเนื่อง และสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 18%, การใช้พลังงาน 13% และการใช้น้ำ 37% ในพ.ศ. 2561 เมื่อเทียบกับพ.ศ. 2553

 

5. ยิปรอค ตราบ้าน และแซง-โกแบ็ง ได้ทำและเป็นต้นแบบให้กับอุตสาหกรรมการผลิต : เราได้รับรางวัล Green Mining ประเภทโรงแต่งแร่ และการรับรองความรับผิดชอบต่อสังคม CSR-DPIM Award จาก กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.)

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. if you continue without and close this layer, we'll assume that you are happy to receive all cookies from us, if you want to get more information, please refer to our dedicated page about our cookies.