ที่อยู่

สำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด(มหาชน)
อาคารมหานครยิบซั่ม 539/2 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-700-9300
อีเมล csc.tgp@saint-gobain.com

ยิปรอคช่างมือโปร
ISSUU

การก่อสร้างที่ยั่งยืน

เราสร้างความก้าวหน้าอะไรกับการก่อสร้างที่ยั่งยืน?

เราสร้างความก้าวหน้าอะไรกับการก่อสร้างที่ยั่งยืน?

Together for World Green Building Week.

เราสร้างความก้าวหน้าอะไรกับการก่อสร้างที่ยั่งยืน ?

 

การก่อสร้างอาคารมีผลกระทบอย่างมากต่อสิ่งแวดล้อม สัดส่วนที่สำคัญของก๊าซคาร์บอนที่ได้จากกระบวนการผลิต และการขนส่งของวัสดุก่อสร้างซึ่งกระทบต่อชีวิตของเรา รวมไปถึงค่าคาร์บอนที่ฝังมา(embodied carbon) กับวัสดุก่อสร้างอีกด้วย

 

แซง-โกแบ็ง ประเทศไทยแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะสร้างสภาพแวดล้อม เพื่อสิ่งแวดล้อมสีเขียว เพื่อผู้คนให้มีสุขภาพดี และสามารถรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่าน : -

 

1. ผลิตภัณฑ์แซง-โกแบ็ง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม : แผ่นยิปซัม ยิปรอค ตราบ้าน ได้รับการจัดอันดับ 'ผู้นำ' (4 ticks) โดยได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์อาคารจาก  Singapore Green Building Product (SGBP) ซึ่งประเมินผลิตภัณฑ์ตามคุณสมบัติและประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมผ่านเกณฑ์ที่ครอบคลุมเรื่องประสิทธิภาพการใช้พลังงาน, ประสิทธิภาพการใช้น้ำ, ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร, การปกป้องสุขภาพและสิ่งแวดล้อมและการรักษาสิ่งแวดล้อมในด้านอื่น ๆ

 

2. แซง-โกแบ็ง กับ EPD :  5 ผลิตภัณฑ์ ยิปรอค ตราบ้าน ได้รับการรับรองผ่านมาตรฐาน Environmental Product Declaration (EPD) เป็นเอกสารที่ได้มาตรฐานตามการประเมินวงชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment LCA) เพื่อให้ได้ผลกระทบน้อยที่สุดต่อสิ่งแวดล้อมจากผลิตภัณฑ์ของเรา อีกทั้งยังเป็นวิธีที่แข็งแกร่งและโปร่งใสที่สุดที่ช่วยเพิ่มความสอดคล้องกับตามมาตรฐานอาคารเขียวของ LEED และ TREES

 

3. แซง-โกแบ็ง มุ่งมั่นสู่เศรษฐกิจแบบหมุนเวียน (Circular Economy)  :  ยิปซั่มสามารถนำไปรีไซเคิลได้อย่างเต็มที่และไม่สิ้นสุด เพื่อใช้ประโยชน์จากศักยภาพที่มีคุณค่านี้ เรามุ่งมั่นที่จะเพิ่มเนื้อหารีไซเคิลในส่วนประกอบเพิ่มยิปซัมของเรา ซึ่งผลิตยิปซัมรีไซเคิลสูงสุด 20% และกระดาษรีไซเคิล 100% นอกจากนี้เรายังผลิตแผ่นยิปซั่มของเราโดยใช้น้ำรีไซเคิลผ่านโรงงานบำบัดน้ำเสียในบ้าน

 

4. แซง-โกแบ็ง มุ่งมั่นต่อสู้และรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างต่อเนื่อง : เราปรับปรุงกระบวนการผลิตในโรงงานของเราอย่างต่อเนื่อง และสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 18%, การใช้พลังงาน 13% และการใช้น้ำ 37% ในพ.ศ. 2561 เมื่อเทียบกับพ.ศ. 2553 ปรับทุกโครงการให้เข้ากับสถานการณ์ หรือในพื้นที่ เราปรับการบรรทุกสินค้าให้เหมาะสมเพื่อลดการปล่อย CO2 ในระหว่างการขนส่ง นอกจากนี้ยังมีการพิจารณาโซลูชันที่มีน้ำหนักเบาขึ้น เพื่อลดการใช้พลังงาน และปล่อยมลพิษเหล่านี้เพิ่มเติม

 

5. แซง-โกแบ็ง ได้ทำและเป็นตัต้นแบบให้กับอุตสาหกรรมการผลิต : โรงงานยิปรอค ตราบ้าน ได้รับรางวัล Green Mining ประเภทโรงแต่งแร่เป็นปีแรก  และการรับรองความรับผิดชอบต่อสังคม CSR-DPIM Award จาก กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.)  สะท้อนความมุ่งมั่นการดำเนินงานอย่างเป็นมิตรต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และการบำรุงรักษากระบวนการผลิตที่ยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

5 ข้อพิสูจน์ ของ ยิปรอค ตราบ้าน กับการก่อสร้างที่ยั่งยืน

ยิปรอค ตราบ้าน และแซง-โกแบ็ง ประเทศไทย เรามีความมุ่งมั่นที่จะสร้างสภาพแวดล้อม เพื่อสิ่งแวดล้อมสีเขียว เพื่อผู้คนให้มีสุขภาพดี และสามารถรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ : -

1. ยิปรอค ตราบ้าน และแซง-โกแบ็ง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม : แผ่นยิปซัม ยิปรอค ตราบ้าน ได้รับการจัดอันดับ 'ผู้นำ' (4 ticks) โดยได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์อาคารจาก Singapore Green Building Product (SGBP)
2. ยิปรอค ตราบ้าน และแซง-โกแบ็ง กับ EPD : 5 ผลิตภัณฑ์ ยิปรอค ตราบ้าน ได้รับการรับรองผ่านมาตรฐาน Environmental Product Declaration (EPD) เป็นเอกสารที่ได้มาตรฐานตามการประเมินวงชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment LCA) เพิ่มความสอดคล้องกับตามมาตรฐานอาคารเขียวของ LEED และ TREES

3. ยิปรอค ตราบ้าน และแซง-โกแบ็ง มุ่งมั่นสู่เศรษฐกิจแบบหมุนเวียน (Circular Economy) : เรามุ่งมั่นที่จะเพิ่มการรีไซเคิลในการเพิ่มบางส่วนประกอบในยิปซัมของเรา ซึ่งเราสามารถผลิตยิปซัมที่กลับไปรีไซเคิลสูงสุดได้ 20% และกระดาษรีไซเคิล 100% นอกจากนี้เรายังผลิตแผ่นยิปซั่มของเราโดยใช้น้ำรีไซเคิลผ่านโรงงานบำบัดน้ำเสียในบ้าน

4. ยิปรอค ตราบ้าน และแซง-โกแบ็ง เราปรับปรุงกระบวนการผลิตในโรงงานของเราอย่างต่อเนื่อง และสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 18%, การใช้พลังงาน 13% และการใช้น้ำ 37% ในพ.ศ. 2561 เมื่อเทียบกับพ.ศ. 2553

5. ยิปรอค ตราบ้าน และแซง-โกแบ็ง ได้ทำและเป็นต้นแบบให้กับอุตสาหกรรมการผลิต : เราได้รับรางวัล Green Mining ประเภทโรงแต่งแร่ และการรับรองความรับผิดชอบต่อสังคม CSR-DPIM Award จาก กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.)