ที่อยู่

สำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด(มหาชน)
อาคารมหานครยิบซั่ม 539/2 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-700-9300
อีเมล csc.tgp@saint-gobain.com

ยิปรอคช่างมือโปร
ISSUU

ศูนย์ทันตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล

กรุงเทพฯ

ศูนย์ทันตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสถานที่ที่ผู้มารับบริการจะได้รับการรักษาจากนักศึกษาทันตแพทย์ หรือทันตแพทย์ฝึกหัดเฉพาะทาง ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดจากอาจารย์ทันตแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

กลุ่มงานโครงการ