ที่อยู่

สำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด(มหาชน)
อาคารมหานครยิบซั่ม 539/2 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-700-9400
อีเมล csc.tgp@saint-gobain.com

สมัครติดตามข่าวสาร

ISSUU

ศูนย์การเรียนรู้ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปทุมธานี

Education-Self-Directed Learning Institute_ TU-6

ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Access Learning Center) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือ ที่มักเรียกกันโดยย่อว่า SALC ได้เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2540 ณ อาคารวิทยบริการ โดยจุดประสงค์สําคัญเพื่อเป็นการสนับสนุนให้นักศึกษาวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานได้ใช้เวลาศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองเพิ่มเติมนอกชั้นเรียน

ผลิตภัณฑ์ที่เลือกใช้

กลุ่มงานโครงการ

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. if you continue without and close this layer, we'll assume that you are happy to receive all cookies from us, if you want to get more information, please refer to our dedicated page about our cookies.