ที่อยู่

สำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด(มหาชน)
อาคารมหานครยิบซั่ม 539/2 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-700-9300
อีเมล csc.tgp@saint-gobain.com

ยิปรอคช่างมือโปร
ISSUU

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีสำหรับรายการชิงโชคยิปรอค ฉลอง 5 ทศวรรษ แห่งคุณภาพ เคียงคู่คนไทย จับรางวัลครั้งที่ 4 วันที่ 15 ส.ค. 60

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีสำหรับรายการชิงโชคยิปรอค ฉลอง 5 ทศวรรษ แห่งคุณภาพ เคียงคู่คนไทย จากการจับรางวัลครั้งที่ 4 วันที่ 15 ส.ค. 60 

รางวัลที่ 1 รถยนต์ TOYOTA  รุ่น Hilux Revo Smart Cab 2.4J Plus

คุณปรีดา  บุญช่วย จ.สงขลา 089-879-xxxx จ.สงขลา
รางวัลที่ 2 SAMSUNG LED TV 32' จำนวน 5 รางวัล

คุณธีรพิชญ์  วรศิริทิพานนท์ กทม. 083-080-xxxx 

คุณชวัลวิทย์  ห่านตระกูล 080-541-xxxx

คุณวงค์เดือน  ชาพิภักดิ จ.อุบลราชธานี 086-089-xxxx

คุณจิรศักดิ์  สุขโข จ.สงขลา 091-313-xxxx

คุณประเสริฐ เอกอภิวงศกุล 085-811-xxxx

 

รางวัลที่ 3 SAMSUNG Galaxy J5 Prime จำนวน 15 รางวัล

คุณมณฑิตา  ขยันกิจ กทม. 062-569-xxxx

คุณสุวรรณ  ทองบุญเรือง จ.นราธิวาส 089-299-xxxx

คุณจิตรอาภา  กาวารี 080-541-xxxx

คุณทินนิกร  สุนี กทม. 086-994-xxxx

คุณพรเทพ จำนงค์อาษา กทม. 088-521-xxxx

ช่างทอน จ.สงขลา 098-001-xxxx

คุณอุกฤษฏ์ สาสุนีย์ 093-674-xxxx

นายประพันธ์  เตียวตระกูล (ช่างชัย) จ.สงขลา 094-061-xxxx

คุณวิมลรัช  จินดาศรี จ.นครปฐม 081-171-xxxx

คุณนิรัญ  ศรศิลป์ กทม. 091-787-xxxx

คุณวิชินันท์. นราภิวัฒน์พล จ.นราธิวาส 081-897-xxxx

คุณกิตติศักดิ์   รอดสง จ.สงขลา 081-094-xxxx

คุณศักดิ์ดา  สัมมาอาริยมรรค กทม. 081-890-xxxx

คุณทรงสิทธิ์   แซซู จ.สงขลา 081-455-xxxx

นายเสริมศักดิ์  สอนสงคราม 061-407-xxxx