ที่อยู่

สำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด(มหาชน)
อาคารมหานครยิบซั่ม 539/2 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-700-9300
อีเมล csc.tgp@saint-gobain.com

ยิปรอคช่างมือโปร
ISSUU

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีสำหรับรายการชิงโชคยิปรอค ฉลอง 5 ทศวรรษจับรางวัลครั้งที่ 6 วันที่ 12 ต.ค. 60

รางวัลที่ 1  TOYOTA Revo Smart Cab 2.4J Plus 

คุณวันชัย   กลิ่นจันทร์ 084-692xxxxรางวัลที่ 2 SAMSUNG LED TV 32' จำนวน 5 รางวัล

คุณปรีชา ปัญญาเมือง 085-116xxxx

คุณเจะมะกอเซ็ง  เจะอุมา 080-706xxxx

คุณเสาร์ รุ่งรัตน์ 084-826xxxx

คุณนิรชร พันธนาเสวี 081-611xxxx

คุณอำนวย อภิชาติวัลลภา 081-440xxxx

 

รางวัลที่ 3 SAMSUNG Galaxy J5 Prime จำนวน 15 รางวัล

คุณปิยรัตน์ เอี้ยงสำอางค์ 081-733xxxx

คุณดำรงพล  ประสาททอง 081-865xxxx

คุณอวิรุทธิ์ สุนทรานันทกิจ 095-518xxxx

คุณกัญญา ขำศิริ 092-916xxxx

คุณประถมพล ภูมิดำรงค์ 083-890xxxx

คุณมะกอเบ   ลาเตะ 081-543xxxx

คุณประภา เชยบุปผา 094-542xxxx

คุณรัตนาวรรณ สิมะวิบูลย์ 089-829xxxx

คุณปุณวัชร ลืมรังสิมา 088-164xxxx

คุณวิชา  หันตรา 081-583xxxx

คุณสุวิชัย ราชบุตร์ 081-485xxxx

คุณภัทรชัย ลิมิตดารา 086-796xxxx

คุณพีร์ ภูรีพรรษวงศ์ 081-456xxxx

คุณวรรณี แซ่อั้ง 082-688xxxx

คุณ หรรษา บุญมาโนน 089-234xxxx

รางวัลที่ 4  เสื้อแจ๊คเก็ต Gyproc จำนวน 30 รางวัล

คุณคำแสง นามนวล 083-571xxxx

คุณสายน้อย ผาลิตา 081-742xxxx

คุณประจักษ์ คำมามูล 098-121xxxx

คุณสมใจ สรแสดง 085-343xxxx

คุณกาจ สิริชนะวัฒน์ 083-399xxxx

คุณพยอม พุ่มใย 089-410xxxx

คุณธัญพิมล บุญเที่ยง 091-479xxxx

คุณประพจน์ สิงห์อินทร์ 086-883xxxx

คุณศักดิ์กมล ทาจำรัส 095-668xxxx

คุณประจักษ์ แสวงพล 087-811xxxx

คุณสุนัน แสงเนตร 091-816xxxx

คณเสกสรรค์ สุพตะ 095-369xxxx

คุณธงชัย ต้นเทียน 080-555xxxx

คุณกิตติ ชัยวานิชกุล 081-804xxxx

คุณชำนาญ ใจดี 086-329xxxx

คุณมานิตย์ ชาตรีนนท์ 080-571xxxx

คุณสุรพงษ์ ปิงสุแสง 089-560xxxx

คุณดวงดี สุขเกษม 092-295xxxx

คุณอับดุล สามะอาลี 089-879xxxx

คุณพิเชษฐ์ พระนอน 094-952xxxx

คุณสถิพร รักวินย์ 087-102xxxx

คุณศุภาวีร์ อ่อนพา 081-409xxxx

คุณสุพัฒน์ เขาทอง 081-096xxxx

คุณสามารถ เพชรรัตน์ 061-127xxxx

คุณจันทร์เพ็ญ แสนแก้ว 081-179xxxx

คุณธนรัตน์ วาสุเทพรักษ์ 097-193xxxx

คุณสายชล ใจมัน 081-935xxxx

คุณรัฐเชษฐ์ ชุมภู 080-132xxxx

คุณชวน ทาสีภู 086-773xxxx

คุณวินัย คงสินธ์ 062-594xxxx

เว็บไซต์ยิปรอคประเทศไทย

Facebook ยิปรอคไทยเเลนด์