ที่อยู่

สำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด(มหาชน)
อาคารมหานครยิบซั่ม 539/2 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-700-9400
อีเมล csc.tgp@saint-gobain.com

สมัครติดตามข่าวสาร

ISSUU

ยิปรอค ร่วมมือกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ยกระดับฝีมือช่าง สู่มาตรฐานระดับสากล สู้ภัยโควิท และวิกฤตเศรษฐกิจ

               จากการที่ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด (มหาชน) หรือภายใต้ชื่อตราสินค้า ยิปรอค ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงาน การติดตั้งผนังและฝ้าเพดานยิปซัมร่วมกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตั้งแต่เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของกำลังแรงงานให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะฝีมือที่สูงขึ้น ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี สอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน และรองรับการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจในอนาคต

ซึ่งการร่วมมือดังกล่าวนั้น ผ่านมาเป็นระยะเวลาเกือบ 1 ปี ทางบริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด (มหาชน) ได้จัดรวบรวมผลดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาการติดตั้งผนังและฝ้าเพดานยิปซัมฉาบเรียบตามมาตรฐานสากล ซึ่งผลดำเนินการจัดฝึกอบรมประจำปี พ.ศ. 2564 ทั้งสองหน่วยงานร่วมกันดำเนินการจัดฝึกอบรมช่างร้านค้าตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา และสุราษฎร์ธานี มีผู้ผ่านการอบรมทั้งสิ้น 91 คน โดยทางบริษัทไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด (มหาชน) ได้ให้การสนับสนุนวิทยากร วัสดุฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทั้งหมด

สำหรับการการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาการติดตั้งผนังและฝ้าเพดานยิปซัมฉาบเรียบตามมาตรฐานสากล ประจำปี 2564 ยังคงดำเนินการฝึกอบรมตามหลักวัตถุประสงค์เดิมตามบันทึกข้อตกลกลงร่วมมือกัน โดยมีแผนการดำเนินงาน ที่จะจัดฝึกอบรมในเดือนมกราคม – ธันวาคม 2564 ดังนี้ (1) หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาการติดตั้งผนังและฝ้าเพดานยิปซัมฉาบเรียบตามมาตรฐานสากล ระยะเวลาการฝึก 6 ชั่วโมง (2) จัดฝึกอบรม ณ ศูนย์ฝึกยิปรอค หรือสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา กลุ่มผู้ฝึกอบรมเป็นช่างจากร้านค้าตัวแทนจำหน่ายของยิปรอค หรือช่างที่สนใจ จำนวน 20-40 คนต่อรุ่น (3) หลังฝึกอบรม ผู้ผ่านการเข้าฝึกอบรมจะได้รับวุฒิบัตรรับรอง โดยมีผู้จัดการศูนย์ฝึกอบรม บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด (มหาชน) และผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา เป็นผู้ลงนามรับรองในวุฒิบัตร

สถานการณ์ในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโรคติดต่อ หรือวิกฤตเศรษฐกิจ การฝึกยกระดับฝีมือ สาขาการติดตั้งผนังและฝ้าเพดานยิปซัมฉาบเรียบตามมาตรฐานสากลนั้น จะช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้และฝึกทักษะเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน การติดตั้งระบบผนังและฝ้าเพดานยิปซัม การฉาบรอยต่อยิปซัม โดยเน้นให้ผู้เข้ารับอบรมได้ปฏิบัติงานจริง เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มเติมในการประกอบวิชาชีพมากขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือที่ดีที่จะสามารถพัฒนาฝีมือช่าง พร้อมกับการช่วยเหลือชุมชน และสังคมต่อไป

               สำหรับท่านที่สนใจที่จะส่งช่างเข้าร่วมฝึกอบรม หรือเป็นผู้สนใจที่จะร่วมฝึกอบรม สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ยิปรอค ทีบอค หรือ แซง-โกแบ็ง คอนเนค ที่เบอร์โทรศัพท์ 02 700-9444 แซง-โกแบ็ง คอนเนค รู้ ครบ จบทุกเรื่องยิปซัม

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. if you continue without and close this layer, we'll assume that you are happy to receive all cookies from us, if you want to get more information, please refer to our dedicated page about our cookies.