ที่อยู่

สำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด(มหาชน)
อาคารมหานครยิบซั่ม 539/2 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-700-9300
อีเมล csc.tgp@saint-gobain.com

ยิปรอคช่างมือโปร
ISSUU

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีสำหรับรายการชิงโชคร่วมกับบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด ( มหาชน ) จากการจับรางวัลครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 60

รางวัลที่ 1  Yamaha ฟีโน่ รุ่น 125 I จำนวน 1 รางวัล 

คุณยศศิณี   สุภสร                    097-285xxxxรางวัลที่ 2  SAMSUNG  J7 PRIME จำนวน 2 รางวัล

คุณจรูญ      กันธะมา                 086-186xxxx

คุณสราวุธ    นนทะใส                084-606xxxxรางวัลที่ 3  SONY PORTABLE WIRELESS จำนวน 3 รางวัล

หจก.พงศ์เพชรวิศวกรรม             089-284xxxx

คุณชาตรี  สมศิริ                       086-516xxxx

คุณปฏิภาณ  เอี่ยมสังวาลย์          063-314xxxxรางวัลที่ 4  กระเป๋าช่าง จำนวน 20 รางวัล

คุณสุรนันท์   ขันชัยภูมิ                086-663xxxx

คุณเกียรติอธิศ  แก้วเลื่อน            084-392xxxx

คุณศราวุธ รัตนทับทิม                  081-899xxxx

คุณพรชัย  ชมละม้าย                   085-247xxxx

คุณวิทยา   เพชรไกร                    081-967xxxx

หจก.เพิ่มพงษ์ค้าไม้                     081-872xxxx

คุณสุธี  องค์ปรีชา                        089-504xxxx

หจก.คิด บิวดิ้ง เอ็นทนเนีย40          091-028xxxx

คุณเกษร   พิเศษชีพ                     092-996xxxx

คุณเดช  โดนโยธา                        087-235xxxx

คุณสุเพียน  ไก่แก้ว                       089-939xxxx

คุณสำรวย  กังวาฬ                        085-038xxxx

หจก.ฉัตรกุลวิศวกรรม                    081-544xxxx

คุณวีรชน  ตะภา                            087-492xxxx

หจก.พิษณุโลก เทคโนโลยี              081-269xxxx

หจก.อชิระ เอพลัส                         098-924xxxx

คุณวิฑูรย์  อัตตโน                         089-534xxxx

คุณขวัญเรือน  ผลวานิชย์                 089-749xxxx

คุณรัชดากร  แสนปวน                     084-741xxxx

บริษัททรัพย์สมพงษ์ เอชพีเค จำกัด    081-900xxxx