ที่อยู่

สำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด(มหาชน)
อาคารมหานครยิบซั่ม 539/2 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-700-9400
อีเมล csc.tgp@saint-gobain.com

สมัครติดตามข่าวสาร

ISSUU

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีสำหรับรายการชิงโชคร่วมกับบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด ( มหาชน ) จากการจับรางวัลครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 60

รางวัลที่ 1  Yamaha ฟีโน่ รุ่น 125 I จำนวน 1 รางวัล 

คุณยศศิณี   สุภสร                    097-285xxxxรางวัลที่ 2  SAMSUNG  J7 PRIME จำนวน 2 รางวัล

คุณจรูญ      กันธะมา                 086-186xxxx

คุณสราวุธ    นนทะใส                084-606xxxxรางวัลที่ 3  SONY PORTABLE WIRELESS จำนวน 3 รางวัล

หจก.พงศ์เพชรวิศวกรรม             089-284xxxx

คุณชาตรี  สมศิริ                       086-516xxxx

คุณปฏิภาณ  เอี่ยมสังวาลย์          063-314xxxxรางวัลที่ 4  กระเป๋าช่าง จำนวน 20 รางวัล

คุณสุรนันท์   ขันชัยภูมิ                086-663xxxx

คุณเกียรติอธิศ  แก้วเลื่อน            084-392xxxx

คุณศราวุธ รัตนทับทิม                  081-899xxxx

คุณพรชัย  ชมละม้าย                   085-247xxxx

คุณวิทยา   เพชรไกร                    081-967xxxx

หจก.เพิ่มพงษ์ค้าไม้                     081-872xxxx

คุณสุธี  องค์ปรีชา                        089-504xxxx

หจก.คิด บิวดิ้ง เอ็นทนเนีย40          091-028xxxx

คุณเกษร   พิเศษชีพ                     092-996xxxx

คุณเดช  โดนโยธา                        087-235xxxx

คุณสุเพียน  ไก่แก้ว                       089-939xxxx

คุณสำรวย  กังวาฬ                        085-038xxxx

หจก.ฉัตรกุลวิศวกรรม                    081-544xxxx

คุณวีรชน  ตะภา                            087-492xxxx

หจก.พิษณุโลก เทคโนโลยี              081-269xxxx

หจก.อชิระ เอพลัส                         098-924xxxx

คุณวิฑูรย์  อัตตโน                         089-534xxxx

คุณขวัญเรือน  ผลวานิชย์                 089-749xxxx

คุณรัชดากร  แสนปวน                     084-741xxxx

บริษัททรัพย์สมพงษ์ เอชพีเค จำกัด    081-900xxxx

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. if you continue without and close this layer, we'll assume that you are happy to receive all cookies from us, if you want to get more information, please refer to our dedicated page about our cookies.