ที่อยู่

สำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด(มหาชน)
อาคารมหานครยิบซั่ม 539/2 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-700-9300
อีเมล csc.tgp@saint-gobain.com

ยิปรอคช่างมือโปร
ISSUU

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ยิปรอคฉลองยิ่งใหญ่ 350ปี

gyproc-350th_winner

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 ผู้บริหาร บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด (มหาชน) โดยมี

คุณธงชัย กมลพัฒนะ ตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายขายในประเทศและต่างประเทศ

คุณศิรินทรา จิตตราวงศ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด

และคุณวีระสิทธิ์ ประเทืองสุขพงษ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายซัพพลายเชน

ร่วมทำการจับรายชื่อผู้โชคดีทำการจับผู้โชคดีกิจกรรม ยิปรอคฉลองยิ่งใหญ่ 350ปี โดยมีรายชื่อผู้โชคดีดังต่อไปนี้

ตั๋วเครื่องบิน และPackage Tour เที่ยวฝรั่งเศส จำนวน 1 รางวัล

คุณประสิทธิ์  ยุคุณธร 086-347-4xxx รหัส GR1041306

iPhone6 จำนวน 10 รางวัล

คุณคณาธิป  แก้วสระแสน 089-679-0xxx รหัส GR0479090
คุณอนงค์นภา  สุวรรณวงค์ 061-389-8xxx รหัส GR0354281
คุณนคเรศ  ยนต์วิกัย  083-977-6xxx รหัส GR0427190
คุณสุวพิชญ์  สุบิน  081-889-3xxx รหัส GR1011156
คุณศุภวัฒน์  อริยะวรนนท์ 089-814-0xxx รหัส GR0780165
คุณณัฏฐณิชชา  จีรรัตนบรรพต  095-536-4xxx รหัส GR1004448
คุณศักดาคมฐ์  จีรรัตนบรรพต 096-469-1xxx รหัส GR1017113
คุณธนนนท์  สุพรรณรัตน์  081-921-8xxx รหัส GR1041730
คุณมรกต  องอาจ  099-597-8xxx รหัส GR0791773
คุณสุพจน์  บุญญรักษ์   097-227-9xxx รหัส GR0371816

iPad Mini จำนวน 5 รางวัล                                  

คุณคุณลัดดา  เชื้อแนน 095-953-6xxx รหัส GR0898036
คุณสุริวัสสา  สุขผล  081-409-9xxx รหัส GR0635540
คุณสมฤดี  วังตระการ  085-918-3xxx รหัส GR0813944
คุณระพีพัฒน์  ศิริมงคล   081-874-6xxx รหัส GR0382640
คุณพัชระ  สุขผล    081-620-3xxx รหัส GR0635384

TV LED42” จำนวน 5 รางวัล                                          

คุณวันเฉลิม  วงศ์จรัสกุล 061-753-3xxx รหัส GR0789477
คุณสารีปาห์  บินไพศาล   086-286-9xxx รหัส GR0781684
คุณสุดารัตน์  ทัดบุญ 088-734-6xxx รหัส GR0924503
คุณปุณวัชร  ลึรังสิมา   088-164-4xxx รหัส GR0635173
คุณพิทวัส  วงศ์จรัสกุล    089-916-0xxx รหัส GR0808569

Gift Voucher Hilton Pattaya จำนวน 2 รางวัล                           

คุณธงชัย  เช็ง 081-820-1xxx รหัส GR0398725
คุณชญานิษฐ์ชา  วงศ์จร  084-554-2xxx รหัส GR0467116

Gift Voucher Tesco Lotus มูลค่า 1,000 บาท จำนวน 150 รางวัล

090-989-0xxx  รหัส GR0385494  097-227-9xxx  รหัส GR0391781
096-469-1xxx รหัส GR0617098 090-989-0xxx รหัส GR0390799
089-814-4xxx  รหัส GR0813859 081-409-9xxx  รหัส GR0432067
089-896-3xxx  รหัส GR0876054 083-763-0xxx  รหัส GR0668011
096-469-1xxx รหัส GR0617695 089-960-8xxx  รหัส GR0428738
083-543-2xxx  รหัส GR0532903  089-891-4xxx  รหัส GR0458243
096-515-7xxx รหัส GR0431181  087-989-1xxx  รหัส GR0522448
081-495-1xxx รหัส GR0523070 083-287-8xxx รหัส GR0901703
081-893-1xxx รหัส GR0656894 089-814-0xxx รหัส GR0780146
061-753-3xxx รหัส GR0789714  083-221-9xxx  รหัส GR1036881
096-469-1xxx รหัส GR1017597 095-536-4xxx  รหัส GR1012884
089-814-0xxx รหัส GR0808529  081-946-0xxx รหัส GR0539110
089-679-0xxx  รหัส GR0729747  089-814-0xxx   รหัส GR0778294
096-469-1xxx รหัส GR0616394  081-409-9xxx รหัส GR0649160
089-814-0xxx   รหัส GR0790621 089-814-0xxx รหัส GR0778793
081-620-4xxx  รหัส GR0647647 087-057-4xxx  รหัส GR0362997
082-453-8xxx  รหัส GR0742449 083-977-6xxx รหัส GR0427262
096-469-1xxx รหัส GR0614541  086-993-5xxx  รหัส GR0535861
086-745-8xxx  รหัส GR0769727 094-481-3xxx  รหัส GR0376714
089-814-0xxx รหัส GR0781195 061-753-3xxx รหัส GR0789014
083-463-9xxx  รหัส GR0852097 089-679-0xxx รหัส GR0736890
087-800-7xxx  รหัส GR0752640 083-287-8xxx รหัส GR0901692
099-526-9xxx รหัส GR0612134 080-423-9xxx  รหัส GR0742830
081-887-7xxx  รหัส GR0832461 096-317-7xxx รหัส GR0770007
089-814-0xxx  รหัส GR0781378  099-978-9xxx รหัส GR0699941
081-803-9xxx  รหัส GR0620520  081-962-5xxx  รหัส GR0822944
097-227-9xxx รหัส GR0372585  081-409-9xxx รหัส GR0385306
081-887-7xxx  รหัส GR0514811  089-679-0xxx  รหัส GR0698376
095-953-6xxx รหัส GR0910183 086-993-5xxx รหัส GR0535713
081-624-4xxx  รหัส GR0413488 081-962-5xxx รหัส GR0823080
081-620-3xxx  รหัส GR0635780  089-679-0xxx  รหัส GR0731336
081-843-8xxx รหัส GR0757970 089-981-9xxx รหัส GR0837635
083-137-6xxx รหัส GR0641011  089-166-9xxx  รหัส GR0956225
085-052-4xxx  รหัส GR0897757 095-027-0xxx รหัส GR0804450
094-481-3xxx รหัส GR0388859 090-989-0xxx  รหัส GR0361740
090-989-0xxx รหัส GR0368146 090-989-0xxx  รหัส GR0390404
095-536-4xxx รหัส GR1012514 095-587-8xxx รหัส GR0426202
087-800-7xxx  รหัส GR0751596 089-814-4xxx รหัส GR0813847
084-856-4xxx รหัส GR0803734 090-989-0xxx  รหัส GR0359002
096-469-1xxx รหัส GR0617157 099-597-8xxx รหัส GR0780458
095-536-4xxx  รหัส GR1012831 099-597-8xxx รหัส GR0791998
082-453-8xxx รหัส GR0742395 081-547-5xxx รหัส GR0813485
081-962-5xxx รหัส GR0823003 082-704-3xxx รหัส GR0674483
095-536-4xxx รหัส GR1012769 096-469-1xxx รหัส GR1017363
081-409-9xxx รหัส GR0770313  081-893-1xxx รหัส GR0656804
096-469-1xxx รหัส GR1019114 089-916-0xxx รหัส GR0791735
081-409-9xxx  รหัส GR0431937 090-989-0xxx   รหัส GR0351670
089-687-1xxx รหัส GR0919729 081-620-3xxx  รหัส GR0385915
081-847-3xxx  รหัส GR0411223 087-704-2xxx  รหัส GR0647825
089-814-0xxx  รหัส GR0791546 061-753-3xxx รหัส GR0808280
083-221-9xxx รหัส GR0889745 081-904-1xxx รหัส GR0458110
081-889-3xxx รหัส GR1010607 094-481-3xxx รหัส GR0388955
081-409-9xxx รหัส GR0373565 084-439-9xxx รหัส GR0360156
089-814-0xxx รหัส GR0780536 090-989-0xxx รหัส GR0390661
084-554-2xxx รหัส GR0467228  085-347-5xxx รหัส GR1002611
089-814-0xxx รหัส GR0779195 085-347-5xxx รหัส GR0742083
081-847-3xxx รหัส GR0412055  098-401-4xxx รหัส GR0753821
083-287-8xxx รหัส GR0903643 086-169-3xxx รหัส GR0416576
089-113-3xxx รหัส GR0522426 086-035-0xxx รหัส GR1041669
089-053-5xxx รหัส GR0683319 096-469-1xxx  รหัส GR1018340
096-469-1xxx รหัส GR0617551 099-495-7xxx รหัส GR0495555
095-571-2xxx  รหัส GR0738735 089-814-0xxx รหัส GR0779288
081-547-1xxx  รหัส GR0363405 081-847-3xxx รหัส GR0412105
090-989-0xxx รหัส GR0352766 085-846-4xxx รหัส GR0391873
086-665-5xxx รหัส GR0593630 081-409-9xxx รหัส GR0612511
096-469-1xxx รหัส GR0614337 086-831-7xxx รหัส GR0479613
089-916-0xxx  รหัส GR0781495  081-399-0xxx รหัส GR0755227
082-453-8xxx รหัส GR0742467 098-273-4xxx  รหัส GR0414503
087-800-7xxx รหัส GR0612476 096-469-1xxx รหัส GR0616268
081-409-9xxx รหัส GR0432197 089-814-0xxx  รหัส GR0781148
062-321-3xxx รหัส GR0802307 089-814-0xxx รหัส GR0780933
081-409-9xxx รหัส GR0635349 099-526-9xxx  รหัส GR0611756
081-624-4xxx รหัส GR0413458 083-137-6xxx รหัส GR0641043
082-453-8xxx  รหัส GR0742331 081-620-3xxx รหัส GR0635516
099-597-8xxx รหัส GR0790220 087-800-7xxx รหัส GR0752631

ขอแสดงความยินดีแก่ผู้โชคดีทุกท่านมา ณ ที่นี่

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 086-3170494 หรือ 088-2891422 (ในวันและเวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 17.30 น.)