ที่อยู่

สำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด(มหาชน)
อาคารมหานครยิบซั่ม 539/2 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-700-9400
อีเมล csc.tgp@saint-gobain.com

สมัครติดตามข่าวสาร

ISSUU

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ยิปรอคฉลองยิ่งใหญ่ 350ปี

gyproc-350th_winner

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 ผู้บริหาร บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด (มหาชน) โดยมี

คุณธงชัย กมลพัฒนะ ตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายขายในประเทศและต่างประเทศ

คุณศิรินทรา จิตตราวงศ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด

และคุณวีระสิทธิ์ ประเทืองสุขพงษ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายซัพพลายเชน

ร่วมทำการจับรายชื่อผู้โชคดีทำการจับผู้โชคดีกิจกรรม ยิปรอคฉลองยิ่งใหญ่ 350ปี โดยมีรายชื่อผู้โชคดีดังต่อไปนี้

ตั๋วเครื่องบิน และPackage Tour เที่ยวฝรั่งเศส จำนวน 1 รางวัล

คุณประสิทธิ์  ยุคุณธร 086-347-4xxx รหัส GR1041306

iPhone6 จำนวน 10 รางวัล

คุณคณาธิป  แก้วสระแสน 089-679-0xxx รหัส GR0479090
คุณอนงค์นภา  สุวรรณวงค์ 061-389-8xxx รหัส GR0354281
คุณนคเรศ  ยนต์วิกัย  083-977-6xxx รหัส GR0427190
คุณสุวพิชญ์  สุบิน  081-889-3xxx รหัส GR1011156
คุณศุภวัฒน์  อริยะวรนนท์ 089-814-0xxx รหัส GR0780165
คุณณัฏฐณิชชา  จีรรัตนบรรพต  095-536-4xxx รหัส GR1004448
คุณศักดาคมฐ์  จีรรัตนบรรพต 096-469-1xxx รหัส GR1017113
คุณธนนนท์  สุพรรณรัตน์  081-921-8xxx รหัส GR1041730
คุณมรกต  องอาจ  099-597-8xxx รหัส GR0791773
คุณสุพจน์  บุญญรักษ์   097-227-9xxx รหัส GR0371816

iPad Mini จำนวน 5 รางวัล                                  

คุณคุณลัดดา  เชื้อแนน 095-953-6xxx รหัส GR0898036
คุณสุริวัสสา  สุขผล  081-409-9xxx รหัส GR0635540
คุณสมฤดี  วังตระการ  085-918-3xxx รหัส GR0813944
คุณระพีพัฒน์  ศิริมงคล   081-874-6xxx รหัส GR0382640
คุณพัชระ  สุขผล    081-620-3xxx รหัส GR0635384

TV LED42” จำนวน 5 รางวัล                                          

คุณวันเฉลิม  วงศ์จรัสกุล 061-753-3xxx รหัส GR0789477
คุณสารีปาห์  บินไพศาล   086-286-9xxx รหัส GR0781684
คุณสุดารัตน์  ทัดบุญ 088-734-6xxx รหัส GR0924503
คุณปุณวัชร  ลึรังสิมา   088-164-4xxx รหัส GR0635173
คุณพิทวัส  วงศ์จรัสกุล    089-916-0xxx รหัส GR0808569

Gift Voucher Hilton Pattaya จำนวน 2 รางวัล                           

คุณธงชัย  เช็ง 081-820-1xxx รหัส GR0398725
คุณชญานิษฐ์ชา  วงศ์จร  084-554-2xxx รหัส GR0467116

Gift Voucher Tesco Lotus มูลค่า 1,000 บาท จำนวน 150 รางวัล

090-989-0xxx  รหัส GR0385494  097-227-9xxx  รหัส GR0391781
096-469-1xxx รหัส GR0617098 090-989-0xxx รหัส GR0390799
089-814-4xxx  รหัส GR0813859 081-409-9xxx  รหัส GR0432067
089-896-3xxx  รหัส GR0876054 083-763-0xxx  รหัส GR0668011
096-469-1xxx รหัส GR0617695 089-960-8xxx  รหัส GR0428738
083-543-2xxx  รหัส GR0532903  089-891-4xxx  รหัส GR0458243
096-515-7xxx รหัส GR0431181  087-989-1xxx  รหัส GR0522448
081-495-1xxx รหัส GR0523070 083-287-8xxx รหัส GR0901703
081-893-1xxx รหัส GR0656894 089-814-0xxx รหัส GR0780146
061-753-3xxx รหัส GR0789714  083-221-9xxx  รหัส GR1036881
096-469-1xxx รหัส GR1017597 095-536-4xxx  รหัส GR1012884
089-814-0xxx รหัส GR0808529  081-946-0xxx รหัส GR0539110
089-679-0xxx  รหัส GR0729747  089-814-0xxx   รหัส GR0778294
096-469-1xxx รหัส GR0616394  081-409-9xxx รหัส GR0649160
089-814-0xxx   รหัส GR0790621 089-814-0xxx รหัส GR0778793
081-620-4xxx  รหัส GR0647647 087-057-4xxx  รหัส GR0362997
082-453-8xxx  รหัส GR0742449 083-977-6xxx รหัส GR0427262
096-469-1xxx รหัส GR0614541  086-993-5xxx  รหัส GR0535861
086-745-8xxx  รหัส GR0769727 094-481-3xxx  รหัส GR0376714
089-814-0xxx รหัส GR0781195 061-753-3xxx รหัส GR0789014
083-463-9xxx  รหัส GR0852097 089-679-0xxx รหัส GR0736890
087-800-7xxx  รหัส GR0752640 083-287-8xxx รหัส GR0901692
099-526-9xxx รหัส GR0612134 080-423-9xxx  รหัส GR0742830
081-887-7xxx  รหัส GR0832461 096-317-7xxx รหัส GR0770007
089-814-0xxx  รหัส GR0781378  099-978-9xxx รหัส GR0699941
081-803-9xxx  รหัส GR0620520  081-962-5xxx  รหัส GR0822944
097-227-9xxx รหัส GR0372585  081-409-9xxx รหัส GR0385306
081-887-7xxx  รหัส GR0514811  089-679-0xxx  รหัส GR0698376
095-953-6xxx รหัส GR0910183 086-993-5xxx รหัส GR0535713
081-624-4xxx  รหัส GR0413488 081-962-5xxx รหัส GR0823080
081-620-3xxx  รหัส GR0635780  089-679-0xxx  รหัส GR0731336
081-843-8xxx รหัส GR0757970 089-981-9xxx รหัส GR0837635
083-137-6xxx รหัส GR0641011  089-166-9xxx  รหัส GR0956225
085-052-4xxx  รหัส GR0897757 095-027-0xxx รหัส GR0804450
094-481-3xxx รหัส GR0388859 090-989-0xxx  รหัส GR0361740
090-989-0xxx รหัส GR0368146 090-989-0xxx  รหัส GR0390404
095-536-4xxx รหัส GR1012514 095-587-8xxx รหัส GR0426202
087-800-7xxx  รหัส GR0751596 089-814-4xxx รหัส GR0813847
084-856-4xxx รหัส GR0803734 090-989-0xxx  รหัส GR0359002
096-469-1xxx รหัส GR0617157 099-597-8xxx รหัส GR0780458
095-536-4xxx  รหัส GR1012831 099-597-8xxx รหัส GR0791998
082-453-8xxx รหัส GR0742395 081-547-5xxx รหัส GR0813485
081-962-5xxx รหัส GR0823003 082-704-3xxx รหัส GR0674483
095-536-4xxx รหัส GR1012769 096-469-1xxx รหัส GR1017363
081-409-9xxx รหัส GR0770313  081-893-1xxx รหัส GR0656804
096-469-1xxx รหัส GR1019114 089-916-0xxx รหัส GR0791735
081-409-9xxx  รหัส GR0431937 090-989-0xxx   รหัส GR0351670
089-687-1xxx รหัส GR0919729 081-620-3xxx  รหัส GR0385915
081-847-3xxx  รหัส GR0411223 087-704-2xxx  รหัส GR0647825
089-814-0xxx  รหัส GR0791546 061-753-3xxx รหัส GR0808280
083-221-9xxx รหัส GR0889745 081-904-1xxx รหัส GR0458110
081-889-3xxx รหัส GR1010607 094-481-3xxx รหัส GR0388955
081-409-9xxx รหัส GR0373565 084-439-9xxx รหัส GR0360156
089-814-0xxx รหัส GR0780536 090-989-0xxx รหัส GR0390661
084-554-2xxx รหัส GR0467228  085-347-5xxx รหัส GR1002611
089-814-0xxx รหัส GR0779195 085-347-5xxx รหัส GR0742083
081-847-3xxx รหัส GR0412055  098-401-4xxx รหัส GR0753821
083-287-8xxx รหัส GR0903643 086-169-3xxx รหัส GR0416576
089-113-3xxx รหัส GR0522426 086-035-0xxx รหัส GR1041669
089-053-5xxx รหัส GR0683319 096-469-1xxx  รหัส GR1018340
096-469-1xxx รหัส GR0617551 099-495-7xxx รหัส GR0495555
095-571-2xxx  รหัส GR0738735 089-814-0xxx รหัส GR0779288
081-547-1xxx  รหัส GR0363405 081-847-3xxx รหัส GR0412105
090-989-0xxx รหัส GR0352766 085-846-4xxx รหัส GR0391873
086-665-5xxx รหัส GR0593630 081-409-9xxx รหัส GR0612511
096-469-1xxx รหัส GR0614337 086-831-7xxx รหัส GR0479613
089-916-0xxx  รหัส GR0781495  081-399-0xxx รหัส GR0755227
082-453-8xxx รหัส GR0742467 098-273-4xxx  รหัส GR0414503
087-800-7xxx รหัส GR0612476 096-469-1xxx รหัส GR0616268
081-409-9xxx รหัส GR0432197 089-814-0xxx  รหัส GR0781148
062-321-3xxx รหัส GR0802307 089-814-0xxx รหัส GR0780933
081-409-9xxx รหัส GR0635349 099-526-9xxx  รหัส GR0611756
081-624-4xxx รหัส GR0413458 083-137-6xxx รหัส GR0641043
082-453-8xxx  รหัส GR0742331 081-620-3xxx รหัส GR0635516
099-597-8xxx รหัส GR0790220 087-800-7xxx รหัส GR0752631

ขอแสดงความยินดีแก่ผู้โชคดีทุกท่านมา ณ ที่นี่

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 086-3170494 หรือ 088-2891422 (ในวันและเวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 17.30 น.)

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. if you continue without and close this layer, we'll assume that you are happy to receive all cookies from us, if you want to get more information, please refer to our dedicated page about our cookies.