ที่อยู่

สำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด(มหาชน)
อาคารมหานครยิบซั่ม 539/2 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-700-9400
อีเมล csc.tgp@saint-gobain.com

สมัครติดตามข่าวสาร

ISSUU

ข้อบังคับทางกฎหมาย

 • หน้านี้แสดงข้อตกลงและเงื่อนไขเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขที่ท่านใช้เว็บไซต์ https://gyproc.co.th (จะใช้คำว่า "เว็บไซต์")
 • กรุณาอ่านหน้านี้อย่างละเอียด ถ้าท่านไม่เห็นด้วยในข้อตกลงและเงื่อนไข กรุณาออกจากเว็บไซต์ทันที การเข้าไปและใช้เว็บไซต์จะแสดงถึงการยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไขทุกครั้งที่ท่านเข้าเว็บไซต์
 • เว็บไซต์นี้เป็นกรรมสิทธิ์ของและจัดการโดยบริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด (มหาชน)  (“ยิปรอค”) (ซึ่งจัดตั้งขึ้นในชื่อ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด (มหาชน) และจดทะเบียนในประเทศไทย ภายใต้ทะเบียนเลขที่ 0107537000491) มีสำนักงานจดทะเบียนตั้งอยู่ที่ อาคารมหานครยิบซั่ม ชั้น 14 เลขที่ 539/2 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ +66 (0) 2 700 9444 อีเมล์ csc.tgp@saint-gobain.com

ข้อกำหนดการใช้ของเว็บไซต์ และเว็บไซต์เชื่อมโยง

 • ข้อมูลในเว็บไซต์นี้ให้ไว้เพื่อวัตถุประสงค์โดยทั่วไปเท่านั้น และไม่ถือว่าเป็นคำเสนอการเชิญชวนหรือการให้คำปรึกษาและคำแนะนำทางวิชาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลนี้ไม่ถือว่าเป็นคำรับรองเกี่ยวกับคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ ความเหมาะสมต่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งของผลิตภัณฑ์ หรือความถูกต้องสอดคล้องตามข้อกำหนดทางกฎหมายและ/หรือข้อกำหนดตามกฎระเบียบใด ๆ ของผลิตภัณฑ์
 • ในบางครั้ง เว็บไซต์นี้อาจรวมการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ซึ่งไม่ได้ดำเนินการโดยยิปรอค ยิปรอคไม่ขอรับผิดชอบต่อการใช้เว็บไซต์ภายนอกเหล่านี้ ตลอดจนเนื้อหา ภาพหรือผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในเว็บไซต์ภายนอกเหล่านี้ และขอแนะนำให้ผู้ใช้ทำการใช้เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงไปเหล่านี้ด้วยความระมัดระวังตลอดจนคำนึงถึงข้อกำหนดการใช้ของเว็บไซต์เหล่านี้ด้วยความรอบคอบ

กฎหมายที่ใช้บังคับ

 • การใช้เว็บไซต์นี้อยู่ในบังคับของกฎหมายแห่งประเทศไทยตามบทบัญญัติ และข้อพิพาทหรือการเรียกร้องใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้ จะอยู่ในบังคับของเขตอำนาจจำเพาะของศาลแห่งประเทศไทย

ถ้อยแถลงว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 • ยิปรอคให้คำมั่นที่จะคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้เว็บไซต์นี้ และข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งผู้ใช้เว็บไซต์แบ่งปันให้กับยิปรอค ท่านสามารถเข้าสู่หน้าแรก (โฮมเพจ) ของเว็บไซต์นี้ และเข้าดูเว็บไซต์นี้โดยไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 • การลงทะเบียนรายละเอียดการติดต่อในเบื้องต้นจะทำให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลทางเทคนิคที่สมบูรณ์และบริการเฉพาะได้ ข้อมูลทั้งหมดที่ท่านให้แก่ยิปรอคทางเว็บไซต์นี้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ข้อมูลส่วนบุคคล") จะถูกเก็บรักษาและใช้ด้วยความระมัดระวังโดยเป็นไปตามนโยบายนี้และ บทบัญญัติแห่งกฎหมายประเทศไทย เท่านั้น

การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติ

 • ยิปรอคไม่ได้ทำการบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลโดยอัตโนมัติ และไม่ได้ทำการเชื่อมโยงข้อมูลที่ได้บันทึกไว้โดยอัตโนมัติด้วยวิธีการอื่นใดเข้ากับข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ยิปรอคไม่ได้ใช้คุกกี้เพื่อเก็บข้อมูลส่วนบุคคล และไม่ได้เชื่อมโยงข้อมูลโดยทั่วไปที่เก็บไว้ในคุกกี้เข้ากับข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
 • การเก็บรวบรวมข้อมูลและวัตถุประสงค์  ยิปรอคจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านอาจสมัครใจให้ในระหว่างการใช้บริการของยิปรอค ยิปรอคไม่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้เข้าชมเว็บไซต์จากแหล่งอื่น ๆ อาทิ ข้อมูลหรือหน่วยงานสาธารณะ หรือองค์กรเอกชน ยิปรอคอาจใช้ข้อมูลซึ่งท่านให้แก่ยิปรอคเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
 • วัตถุประสงค์ทางสถิติ ประชากรศาสตร์ การตลาดและ/หรือธุรกรรม และการทำความเข้าใจองค์ประกอบของผู้ใช้เว็บไซต์ของยิปรอคให้ดียิ่งขึ้น
 • การติดต่อกับท่านเพื่อติดตามตรวจสอบความพึงพอใจที่ท่านมีต่อบริการที่ให้โดยยิปรอค การแจ้งให้ท่านทราบถึงกิจกรรมที่จะจัดขึ้น และสิ่งที่น่าสนใจของเว็บไซต์ การตรวจสอบการลงทะเบียนของท่าน
 • การปรับแต่งรูปแบบเฉพาะ (personalise) ในการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน การติดต่อกับท่านเพื่อทำการตลาดโดยตรง การส่งข้อมูลให้กับบุคคลภายนอกซึ่งอาจติดต่อกับท่าน การประมวลผลและดำเนินการคำสั่งซื้อ และการส่งข้อมูลให้กับผู้รัแบขนส่งเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดส่งสินค้าให้กับท่าน
 • ยิปรอค (และบุคคลภายนอกที่ยิปรอคแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับท่าน) อาจทำการติดต่อท่านเพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงผลิตภัณฑ์ซึ่งท่านอาจมีความสนใจ รวมทั้งเพื่อทำการโฆษณาและการตลาด ยิปรอคอาจเก็บข้อมูลของท่านไว้เป็นระยะเวลาอันสมควรเพื่อที่จะติดต่อกับท่านเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของยิปรอค
 • ยิปรอค (และบุคคลภายนอก) อาจติดต่อกับท่านโดยทางอีเมล์ ไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ (ด้วยการที่ท่านให้รายละเอียดการติดต่องท่านแก่ยิปรอคท่านขอยินยอมให้ยิปรอคติดต่อท่านได้โดยทางโทรสาร เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด)
 • ยิปรอคไม่ได้เก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกจากที่ระบุไว้ข้างต้น หาก ยิปรอคประสงค์ที่จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าชมเว็บไซต์รายเดิมเพื่อวัตถุประสงค์อย่างอื่นที่ไม่ได้ระบุไว้ในถ้อยแถลงนี้ ยิปรอคจะติดต่อกับผู้เข้าชมเว็บไซต์โดยทางอีเมลหรือไปรษณีย์ เพื่อให้โอกาสแก่ผู้เข้าชมเว็บไซต์ในการให้ความยินยอมต่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ เหล่านั้น ด้วยการที่ท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในเว็บไซต์นี้ ท่านได้ยินยอมให้ยิปรอคทำการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลนี้ตามนโยบายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ โปรดอย่าให้ข้อมูลใด ๆ แก่ยิปรอค หากท่านไม่ตกลงเห็นชอบตามนี้ ในเวลาใดก็ตาม หากท่านตัดสินใจว่าท่านไม่ต้องการให้มีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในลักษณะที่กล่าวถึงข้างต้นนี้แล้ว โปรดติดต่อยิปรอคเพื่อขอให้ยิปรอคลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกจากบันทึกของยิปรอค
 • ในเวลาใดก็ตาม หากท่านตัดสินใจว่าท่านไม่ต้องการให้มีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในลักษณะที่กล่าวถึงข้างต้นนี้แล้ว โปรดติดต่อยิปรอคเพื่อขอให้ยิปรอคลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกจากบันทึกของยิปรอค

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็ก

 • ยิปรอค จะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กซึ่งมีอายุต่ำกว่า 18 ปี

การเก็บรักษาความลับ/ความปลอดภัย

 • ยิปรอคไม่ได้ให้ตัวเลือกแก่ผู้เข้าชมเว็บไซต์ในการใช้วิธีการส่งข้อมูลที่ปลอดภัยเพื่อการส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ยิปรอค
 • ยิปรอคได้ใช้นโยบาย กฎระเบียบและมาตรการทางเทคนิคเพื่อความปลอดภัย เพื่อที่จะคุ้มครองป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอยู่ในการควบคุมของยิปรอคจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต การใช้หรือการเปิดเผยอย่างไม่เหมาะสม การแก้ไขโดยไม่ได้รับอนุญาต การทำลายโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือการสูญหายโดยอุบัติเหตุ
 • พนักงานและผู้ประมวลผลข้อมูลทุกคนของยิปรอคซึ่งสามารถเข้าถึงและมีความเกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล มีหน้าที่ต้องเคารพการเป็นความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าชมเว็บไซต์ของยิปรอค ยิปรอคขอรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะไม่ถูกเปิดเผยต่อสถาบันหรือหน่วยงานของรัฐ เว้นแต่ที่จำเป็นโดยกฎหมายหรือกฎระเบียบอื่น ๆ

บริการและการเชื่อมโยงในเว็บไซต์ของยิปรอค

 • เว็บไซต์ของยิปรอคไม่ได้อนุญาตให้ท่านสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้เข้าชมเว็บไซต์รายอื่นได้ เว็บไซต์ของยิปรอคได้รวมการเชื่อมโยงถึงผู้ให้บริการเว็บไซต์บุคคลภายนอก และข้อมูลที่ประกาศโดยผู้ให้บริการเว็บไซต์บุคคลภายนอก และเว็บไซต์แต่ละแห่งดำเนินการตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์นั้นเอง
 • ดังนั้น หากท่านมีส่วนได้เสียหรือข้อกังวลเป็นการเฉพาะเกี่ยวกับลักษณะที่จะมีการนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้
 • ยิปรอคขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง (โปรดอ้างอิงถึงส่วนข้อจำกัดความรับผิดชอบในข้อกำหนดการใช้เว็บไซต์ด้วย)

การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งยิปรอคอาจเก็บรักษาไว้

 • ท่านสามารถสอบถามได้ว่ายิปรอคกำลังเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้หรือไม่ โดยทางอีเมล์ csc.tgp@saint-gobain.com  ที่อยู่ตามไปรษณีย์ อาคารมหานครยิบซั่ม ชั้น 14 เลขที่ 539/2 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ +66 (0) 2 700 9444 การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในเว็บไซต์
 • เมื่อท่านได้ลงทะเบียน (log in) แล้วที่ https://gyproc.co.th ยิปรอคจะจัดส่งสำเนาที่สามารถอ่านได้ของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งยิปรอคเก็บรักษาไว้ไปให้แก่ท่านภายในเวลาอันสมควร ยิปรอคจะให้ข้อมูลนี้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
 • นอกจากนี้ ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ทันทีโดยทางออนไลน์ ข้อมูลที่พบว่าไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์จะต้องได้รับการแก้ไขทันที

การปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 • นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของยิปรอคเป็นไปตาม บทบัญญัติแห่งกฎหมายประเทศไทย หากท่านมีคำถามหรือข้อกังวลเกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของยิปรอค
 • โปรดติดต่อ ฝ่ายการตลาด อาคารมหานครยิบซั่ม ชั้น 14 เลขที่ 539/2 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ +66 (0) 2 700 9444 อีเมล์ csc.tgp@saint-gobain.com

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. if you continue without and close this layer, we'll assume that you are happy to receive all cookies from us, if you want to get more information, please refer to our dedicated page about our cookies.