ที่อยู่

สำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด(มหาชน)
อาคารมหานครยิบซั่ม 539/2 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-700-9300
อีเมล csc.tgp@saint-gobain.com

ยิปรอคช่างมือโปร
ISSUU

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีสำหรับรายการชิงโชคร่วมกับบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด ( มหาชน ) จากการจับรางวัลครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 11 ก.ย. 60

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีสำหรับรายการชิงโชคร่วมกับบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด ( มหาชน ) จากการจับรางวัลครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 11 ก.ย. 60 

รางวัลที่ 1  Yamaha ฟีโน่ รุ่น 125 I จำนวน 1 รางวัล

คุณธนิต    มูลเพชร                                          จ.บึงกาฬ 089-889-xxxxรางวัลที่ 2   SAMSUNG  J7 PRIME จำนวน 2 รางวัล


คุณสุทธิสาร  วงค์เวียน                                        จ.สุโขทัย 084-821-xxxx

หจก.ไทยเลยก่อสร้าง (คุณโชคนาวิน  จันทร์ศรีอ่อน)  จ.เลย 084-785-xxxxรางวัลที่ 3  SONY PORTABLE WIRELESS จำนวน 3 รางวัล

บจก.มิตรภาพมหานคร  (คุณรุ้งนภา    ไชยเฉลิม)       จ.อุดรธานี 086-450-xxxx

คุณจุฬารัตน์   สอนสุภาพ                                      จ.เลย 086-863-xxxx

คุณเฉลียว   บัวเรียน                                            จ.กาฬสินธุ์ 088-537-xxxxรางวัลที่ 4 กระเป๋าช่าง จำนวน 20 รางวัล

หจก.แอล.เอช.พี คอนสตรัคชั่น (สำนักงานใหญ่)      จ.นครนายก 037-311-xxxx

คุณสนอง  เนตรสุวรรณ์                                       จ.หนองบัวลำภู 081-915-xxxx

หจก.พ.ภูผาเพชร                                              จ.มุกดาหาร 086-448-xxxx

คุณเศรษฐศักดิ์  โสมี                                          จ.เลย 087-713-xxxx

นายปัญญา  นามวงศ์เกาะ                                    จ.เลย 086-222-xxxx

คุณณัฐกิตต์  โพล้งสกุล                                      จ.เพชรบูรณ์ 087-998-xxxx

คุณนพพงศ์  ไพบูลย์                                          จ.สุโขทัย 091-384-xxxx

คุณธนชนก   พงศ์จันทร์                                      จ.นนทบุรี 099-265-xxxx

คุณธวัชชัย  พรมแสง                                         จ.นครสวรรค์ 086-589-xxxx

คุณณัฐวัฒน์  เนตรถา                                         จ.เลย 087-238-xxxx

คุณอภิสมัย   ผองแก้ว                                        จ.เลย 080-745-xxxx

คุณวิฑูรย์   อุตสี                                               จ.มหาสารคาม 081-714-xxxx

คุณบัวลัย   แดงกัน                                           จ.นครพนม 084-418-xxxx

คุณนฤมล  สุดจริง                                             จ.บึงกาฬ 087-221-xxxx

คุณจันทนา  ด้วงศรี                                           จ.เชียงใหม่ 099-337-xxxx

คุณกิตติกา  จันทร์สะฮาง                                    จ.เลย 088-301-xxxx

คุณวันชัย   สุวรรณชาติ                                      จ.นครนายก 089-822-xxxx

คุณบุญรัตน์   ใจแก้ว                                         จ.ลำปาง 086-916-xxxx

คุณกาญจนา  ยืนยง                                          จ.มุกดาหาร 087-168-xxxx

คุณสามัคคี  ห้วยทราย                                       จ.บึงกาฬ 086-500-xxxx