ที่อยู่

สำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด(มหาชน)
อาคารมหานครยิบซั่ม 539/2 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-700-9400
อีเมล csc.tgp@saint-gobain.com

สมัครติดตามข่าวสาร

ISSUU

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีสำหรับรายการชิงโชคร่วมกับบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด ( มหาชน ) จากการจับรางวัลครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 11 ก.ย. 60

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีสำหรับรายการชิงโชคร่วมกับบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด ( มหาชน ) จากการจับรางวัลครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 11 ก.ย. 60 

รางวัลที่ 1  Yamaha ฟีโน่ รุ่น 125 I จำนวน 1 รางวัล

คุณธนิต    มูลเพชร                                          จ.บึงกาฬ 089-889-xxxxรางวัลที่ 2   SAMSUNG  J7 PRIME จำนวน 2 รางวัล


คุณสุทธิสาร  วงค์เวียน                                        จ.สุโขทัย 084-821-xxxx

หจก.ไทยเลยก่อสร้าง (คุณโชคนาวิน  จันทร์ศรีอ่อน)  จ.เลย 084-785-xxxxรางวัลที่ 3  SONY PORTABLE WIRELESS จำนวน 3 รางวัล

บจก.มิตรภาพมหานคร  (คุณรุ้งนภา    ไชยเฉลิม)       จ.อุดรธานี 086-450-xxxx

คุณจุฬารัตน์   สอนสุภาพ                                      จ.เลย 086-863-xxxx

คุณเฉลียว   บัวเรียน                                            จ.กาฬสินธุ์ 088-537-xxxxรางวัลที่ 4 กระเป๋าช่าง จำนวน 20 รางวัล

หจก.แอล.เอช.พี คอนสตรัคชั่น (สำนักงานใหญ่)      จ.นครนายก 037-311-xxxx

คุณสนอง  เนตรสุวรรณ์                                       จ.หนองบัวลำภู 081-915-xxxx

หจก.พ.ภูผาเพชร                                              จ.มุกดาหาร 086-448-xxxx

คุณเศรษฐศักดิ์  โสมี                                          จ.เลย 087-713-xxxx

นายปัญญา  นามวงศ์เกาะ                                    จ.เลย 086-222-xxxx

คุณณัฐกิตต์  โพล้งสกุล                                      จ.เพชรบูรณ์ 087-998-xxxx

คุณนพพงศ์  ไพบูลย์                                          จ.สุโขทัย 091-384-xxxx

คุณธนชนก   พงศ์จันทร์                                      จ.นนทบุรี 099-265-xxxx

คุณธวัชชัย  พรมแสง                                         จ.นครสวรรค์ 086-589-xxxx

คุณณัฐวัฒน์  เนตรถา                                         จ.เลย 087-238-xxxx

คุณอภิสมัย   ผองแก้ว                                        จ.เลย 080-745-xxxx

คุณวิฑูรย์   อุตสี                                               จ.มหาสารคาม 081-714-xxxx

คุณบัวลัย   แดงกัน                                           จ.นครพนม 084-418-xxxx

คุณนฤมล  สุดจริง                                             จ.บึงกาฬ 087-221-xxxx

คุณจันทนา  ด้วงศรี                                           จ.เชียงใหม่ 099-337-xxxx

คุณกิตติกา  จันทร์สะฮาง                                    จ.เลย 088-301-xxxx

คุณวันชัย   สุวรรณชาติ                                      จ.นครนายก 089-822-xxxx

คุณบุญรัตน์   ใจแก้ว                                         จ.ลำปาง 086-916-xxxx

คุณกาญจนา  ยืนยง                                          จ.มุกดาหาร 087-168-xxxx

คุณสามัคคี  ห้วยทราย                                       จ.บึงกาฬ 086-500-xxxx

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. if you continue without and close this layer, we'll assume that you are happy to receive all cookies from us, if you want to get more information, please refer to our dedicated page about our cookies.