ที่อยู่

สำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด(มหาชน)
อาคารมหานครยิบซั่ม 539/2 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-640-8600
อีเมล csc.tgp@saint-gobain.com

โทร: +66(0)2-640-8700

ส่งอีเมลถึงเรา

สมัครติดตามข่าวสาร

ศูนย์การเรียนรู้ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปทุมธานี

Education-Self-Directed Learning Institute_ TU-6

ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Access Learning Center) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือ ที่มักเรียกกันโดยย่อว่า SALC ได้เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2540 ณ อาคารวิทยบริการ โดยจุดประสงค์สําคัญเพื่อเป็นการสนับสนุนให้นักศึกษาวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานได้ใช้เวลาศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองเพิ่มเติมนอกชั้นเรียน

ผลิตภัณฑ์ที่เลือกใช้

กลุ่มงานโครงการ

ติดต่อศูนย์บริการลูกค้ายิปรอคได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 02-640-8700